บริษัท ไทยสิน เมทัล อินดัสตรี จำกัด

เพราะตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม-สิ่งแวดล้อม เราจึงไม่เคยหยุดที่จะสนับสนุน
และตอบแทนสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและบุคลากร ให้เติบโตเข้มแข็งอย่างยั่งยืน