บริษัท ไทยสินเมทัล อินดัสตรี จํากัด
(Sales Office)

บริษัท ไทยสินเมทัล อินดัสตรี จํากัด
(factory)